نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شمس آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شمس آباد

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شمس آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه