نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهران شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهران شمالی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهران شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه