نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک اوج
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک اوج

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک اوج

مشاهده آگهی ها روی نقشه