نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک دانشگاه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک دانشگاه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک دانشگاه

مشاهده آگهی ها روی نقشه