نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک راه آهن (گلستان)
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک راه آهن (گلستان)

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک راه آهن (گلستان)

مشاهده آگهی ها روی نقشه