نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک شهید رجایی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک شهید رجایی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک شهید رجایی

مشاهده آگهی ها روی نقشه