نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک ژاندارمری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک ژاندارمری

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک ژاندارمری

مشاهده آگهی ها روی نقشه