نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهید آوینی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهید آوینی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهید آوینی

مشاهده آگهی ها روی نقشه