نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
صدرا فاز دو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در صدرا فاز دو

رهن و اجاره تجاری و مغازه در صدرا فاز دو

مشاهده آگهی ها روی نقشه