نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
صومعه سرا
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در صومعه سرا

رهن و اجاره تجاری و مغازه در صومعه سرا

مشاهده آگهی ها روی نقشه