نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
عسگریه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در عسگریه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در عسگریه

مشاهده آگهی ها روی نقشه