نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
عمار یاسر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در عمار یاسر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در عمار یاسر

مشاهده آگهی ها روی نقشه