نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فاز دو پاداد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فاز دو پاداد

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فاز دو پاداد

مشاهده آگهی ها روی نقشه