نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فاز یک پادادشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فاز یک پادادشهر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فاز یک پادادشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه