نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فرامرز عباسی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فرامرز عباسی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فرامرز عباسی

مشاهده آگهی ها روی نقشه