نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فرخی یزدی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فرخی یزدی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فرخی یزدی

مشاهده آگهی ها روی نقشه