نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فلکه ضد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فلکه ضد

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فلکه ضد

مشاهده آگهی ها روی نقشه