نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
مجیدیه شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در مجیدیه شمالی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در مجیدیه شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه