نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
مسجد سلیمان
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در مسجد سلیمان

رهن و اجاره تجاری و مغازه در مسجد سلیمان

مشاهده آگهی ها روی نقشه