نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
مصباح
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در مصباح

رهن و اجاره تجاری و مغازه در مصباح

مشاهده آگهی ها روی نقشه