نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
منیریه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در منیریه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در منیریه

مشاهده آگهی ها روی نقشه