نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
میدان ولیعصر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در میدان ولیعصر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در میدان ولیعصر

مشاهده آگهی ها روی نقشه