نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
نازی آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در نازی آباد

رهن و اجاره تجاری و مغازه در نازی آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه