نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
نظام آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در نظام آباد

رهن و اجاره تجاری و مغازه در نظام آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه