نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
هاشمی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در هاشمی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در هاشمی

مشاهده آگهی ها روی نقشه