نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
هشت بهشت
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در هشت بهشت

رهن و اجاره تجاری و مغازه در هشت بهشت

مشاهده آگهی ها روی نقشه