نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
هفت تیر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در هفت تیر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در هفت تیر

مشاهده آگهی ها روی نقشه