نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
پردیسان
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در پردیسان

رهن و اجاره تجاری و مغازه در پردیسان

مشاهده آگهی ها روی نقشه