نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
پل رومی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در پل رومی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در پل رومی

مشاهده آگهی ها روی نقشه