نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
چهارباغ خواجو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در چهارباغ خواجو

رهن و اجاره تجاری و مغازه در چهارباغ خواجو

مشاهده آگهی ها روی نقشه