نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
چهارصد دستگاه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در چهارصد دستگاه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در چهارصد دستگاه

مشاهده آگهی ها روی نقشه