نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
کامرانیه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در کامرانیه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در کامرانیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه