نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
کوی زنبق
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در کوی زنبق

رهن و اجاره تجاری و مغازه در کوی زنبق

مشاهده آگهی ها روی نقشه