نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
کوی فراز
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در کوی فراز

رهن و اجاره تجاری و مغازه در کوی فراز

مشاهده آگهی ها روی نقشه