نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
کوی مهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در کوی مهر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در کوی مهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه