نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
گاز شرقی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در گاز شرقی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در گاز شرقی

مشاهده آگهی ها روی نقشه