نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
گلبهار
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در گلبهار

رهن و اجاره تجاری و مغازه در گلبهار

مشاهده آگهی ها روی نقشه