فروخته شده
فرشته 160 متر 3 خوابه , تراس قابل چیدمان
1
4,130,000,000تومان
آپارتمان 163 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 160 متر 3 خوابه , تراس قابل چیدمان
 • 163 متر
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 160 متر 3 خوابه , تراس قابل چیدمان
فروخته شده
فرشته 173 متر , نور شمال و جنوب , ویودار
2
4,312,000,000تومان
آپارتمان 173 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 173 متر , نور شمال و جنوب , ویودار
 • 173 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 173 متر , نور شمال و جنوب , ویودار
فروخته شده
فرشته 200 متر, سه جهت ویو با تراس
1
4,620,000,000تومان
آپارتمان 202 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 200 متر, سه جهت ویو با تراس
 • 202 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 200 متر, سه جهت ویو با تراس
فروخته شده
فرشته 220 متر 3 جهت ویوی مشجر , با 2تراس
1
4,860,000,000تومان
آپارتمان 222 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 220 متر 3 جهت ویوی مشجر , با 2تراس
 • 222 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 220 متر 3 جهت ویوی مشجر , با 2تراس
فروخته شده
فرشته 242 متر 3 جهت ویوی ابدی, 3 تراس بزرگ
1
5,520,000,000تومان
آپارتمان 242 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 242 متر 3 جهت ویوی ابدی, 3 تراس بزرگ
 • 242 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 242 متر 3 جهت ویوی ابدی, 3 تراس بزرگ
فروخته شده
فرشته 260 متر , سه جهت ویوی ابدی, با تراس رایگان
1
5,830,000,000تومان
آپارتمان 262 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 260 متر , سه جهت ویوی ابدی, با تراس رایگان
 • 262 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 260 متر , سه جهت ویوی ابدی, با تراس رایگان
فروخته شده
282 متر فرشته با ویوی مشجر , نور شمال , جنوب و شرق
1
5,930,000,000تومان
آپارتمان 282 متری برای فروش در فرشته ،
282 متر فرشته با ویوی مشجر , نور شمال , جنوب و شرق
 • 282 متر
 • ساخت 1392
 • 4 خواب
2 ماه پیش

مشاور 282 متر فرشته با ویوی مشجر , نور شمال , جنوب و شرق
فروخته شده
فرشته 300 متر با تراس ویودار قابل چیدمان مشرف به باغ
1
6,320,000,000تومان
آپارتمان 301 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 300 متر با تراس ویودار قابل چیدمان مشرف به باغ
 • 301 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 300 متر با تراس ویودار قابل چیدمان مشرف به باغ
فروخته شده
فرشته 363 متر با ویوی مشجر , تراسهای بزرگ بدون مشرف
1
6,865,000,000تومان
آپارتمان 363 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 363 متر با ویوی مشجر , تراسهای بزرگ بدون مشرف
 • 363 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 363 متر با ویوی مشجر , تراسهای بزرگ بدون مشرف
فروخته شده
الهیه 126 متر, نور شمال و جنوب, تراسدار
1
2,970,000,000تومان
آپارتمان 126 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 126 متر, نور شمال و جنوب, تراسدار
 • 126 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
2 ماه پیش

مشاور الهیه 126 متر, نور شمال و جنوب, تراسدار